ABC autogazu

ABC autogazu
Podstawowe terminy i zagadnienia dotyczące montażu i użytkowania samochodowej instalacji LPG.
 

Korzyści z jazdy na autogazie

Zalety użytkowania samochodu z instalacją autogaz.
 

Technologia
Technologia
Najnowsze nowinki technologiczne


 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo autogaz, LPG
Testy i badania związane z bezpieczeństwem instalacji autogaz w samochodach.

 
Ekologia
Ekologia LPG
W jakim stopniu autogaz jest przyjazny dla środowiska i co można zrobić by żyć ekologicznie.

 
 


Pochodzenie gazu plynnego


Alternatywne źródła energiiPropan i butan w stanie gazowym wydobywa si bezporednio z odwiertw ropy naftowej lub gazu ziemnego. Wydobyte gazy nastpnie skrapla si.

Gwnym dostawc gazu pynnego s rafinerie ropy naftowej. Powstaje on w czasie przerbki ropy naftowej w procesach: krakowania, uwodorniania, pirolizy
Otrzymany gaz pynny zawiera znaczne iloci zanieczyszcze, ktre s (przed przekazaniem go do dystrybucji) usuwane zarwno z fazy gazowej i ciekej.


Skad gazu pynnego

Propan i butan nale do grupy wyszych wglowodorw nasyconych. Nazwa wglowodory jest to oglna nazwa zwizkw wgla (symbol C) i wodoru (symbol H).

 
Wzory strukturalne szeregu metanowego wglowodorw


 
Wzory strukturalne szeregu olefinowego wglowodorw

Cinienie nasycenia gazu pynnego

Cinieniem nasycenia nazywamy cinienie, przy ktrym nastpuje przejcie fazy ciekej w faz gazow i odwrotnie w zalenoci od temperatury. Zalenoci cinienia i temperatury przedstawiane s w postaci krzywych wrzenia (nasycenia). W obszarze ponad krzyw wrzenia gaz pynny jest w postaci ciekej, a poniej w stanie gazowym.


Wzory3

Cinienie nasycenia pary propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanuGwarancj najwyszej jakoci LPG jest wystawiane wiadectwo zgodnoci na jako gazu zgodnie z wymienionymi poniej parametrami.

Waciwoci
Jednostki Zakresy
minimum maksimum
Motorowa liczba oktanowa, MON
89

Cakowita zawarto dienw

(wczajc 1,3-butadien)

% molowy
- 0,5
Siarkowodr brak

Cakowita zawarto siarki

(po wprowadzeniu substancji zapachowej )

mg/kg - 50

Badanie dziaania korodujcego na miedzi

(1h w temperaturze 40oC)

klasa korozji
klasa 1
Pozostao po odparowaniu
mg/kg - 100
Wzgldna prno par w temperaturze 40oC
kPa - 1.550
Temperatura, w ktrej wzgldna prno
par jest nie mniejsza ni 150 kPa
- dla okresu zimowego1)
oC -10
- dla okresu letniego2)
oC +10
Zawarto wody
Brak wolnej wody w temperaturze 0oC
Zapach 3)

1) Okres zimowy trwa od dnia 1 listopada do 31 marca
2) Okres letni trwa od 1 kwietnia do 31 padziernika
3) Zapach gazu powinien by rozrnialny i nieprzyjemny oraz wyczuwalny w powietrzu przy steniu wynoszcym 20 procent dolnej granicy wybuchowoci


Sprawno i ekonomiczno pracy silnika oraz jego stan techniczny zaley w duej mierze od poziomu jakoci i wartoci eksploatacyjnej (energetycznej) paliw gazowych. Podstawowymi skadnikami paliwa gazowego LPG s: propan C3H8 i butan C4H10.
Dobre funkcjonowanie instalacji gazowej w samochodzie zaley od takich parametrw jak:
- prnoci par wglowodorw waciwa dla rnych temperatur;
- odpowiednia sucho (brak wilgotnoci) w gazie pynnym;
- brak zanieczyszcze korozyjnych (siarkowodr) i niska korozyjno;
- niska zawarto dienw ze wzgldu na ich agresywne dziaanie na stosowane membrany gumowe w reduktorze (parowniku);
- niska zawarto tzw. suchej pozostaoci, ktra powstaje ze substancji oleistych, obecnych w gazie, mogcych powodowa niedrono ukadu zasilania silnika gazem;
- obecno olefin w LPG, a szczeglnie butenw jest niekorzystna, gdy powoduje obnienie LOM paliwa.
Skad gazu pynnego LPG stosowanego jako "auto?gaz" jest mieszanin propanu i butanw o zmiennym skadzie w zalenoci od warunkw klimatycznych.
Najbardziej rozpowszechnione w krajach Unii Europejskiej mieszaniny LPG to:
- zimowa o skadzie ok. 60% (m/m) propanu i 40% (m/m) butanw
- letnia o skadzie ok. 50% (m/m) propanu i 50% (m/m) butanw


Nie istnieje ryzyko wybuchu, zatrucia podczas tankowania LPG wiksze ni podczas tankowania innych rodzajw paliw. Wyrazem tego moe by fakt, i obecnie trwaj prace nad przygotowaniem dla ustawodawcy propozycji wprowadzenia samoobsugi na stacjach LPG, a Polska jest jedynym krajem UE gdzie nie jest dopuszczona samoobsuga przy tankowaniu LPG.


rdo: okgaz.pl