ABC autogazu

ABC autogazu
Podstawowe terminy i zagadnienia dotyczące montażu i użytkowania samochodowej instalacji LPG.
 

Korzyści z jazdy na autogazie

Zalety użytkowania samochodu z instalacją autogaz.
 

Technologia
Technologia
Najnowsze nowinki technologiczne


 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo autogaz, LPG
Testy i badania związane z bezpieczeństwem instalacji autogaz w samochodach.

 
Ekologia
Ekologia LPG
W jakim stopniu autogaz jest przyjazny dla środowiska i co można zrobić by żyć ekologicznie.

 
 


Zasada dziaania instalacji LPG
W przypadku uytkowania samochodw z instalacj zasilania LPG bardzo przydatna jest znajomo podstawowych zasad jej dziaania.


Mimo i s na rynku producenci samochodw wyposaonych fabrycznie w instalacj LPG, wikszo z nas montuje instalacj LPG w samochodach, ktre dotychczas zasilane byy benzyn.

Dlatego mamy w nich dwa zbiorniki paliwa, jeden zabudowany fabrycznie, przeznaczony do magazynowania benzyny i drugi, w ktrym magazynowane jest paliwo gazowe. Mimo i w gwnej mierze pojazd bdzie eksploatowany na paliwie gazowym naley pamita o tym, e zbiornik paliwa podstawowego, czyli benzyny, powinien by stale wypeniony (do okoo poowy swej pojemnoci). Pozwoli nam to na wyeliminowanie problemu szybkiego zuycia elektrycznej pompy zasilajcej oraz wtryskiwaczy i w konsekwencji do utraty gwarancji na eksploatowan instalacj zasilajc paliwem gazowym jak i utrat gwarancji na samochd.

Schemat funkcjonalny instalacji LPG

1- Zbiornik
Jego zadaniem jest magazynowanie LPG zarwno w fazie skroplonej jak i odparowanej.

2- Wielozawr i zawory bezpieczestwa.
Wielozawr, jest urzdzeniem stanowicym osprzt zespolony zbiornika. W skad tego osprztu wchodz nastpujce zawory: zawr ograniczajcy napenienie zbiornika do 80% jego objtoci wodnej, zawr ten automatycznie przerywa napenienie zbiornika LPG w chwili osignicia maksymalnego dopuszczalnego napenienia; zawr zabezpieczajcy przed nadmiernym wypywem, uruchamiany w przypadku uszkodzenia przewodw czcych zbiornik z pozostaymi elementami instalacji, zabezpiecza on przed swobodnym wypywem gazu ze zbiornika; zawory zabezpieczajce przed nadmiernym wzrostem cinienia wewntrz zbiornika, ktre w przypadku wzrostu cinienia ponad 27 bar lub temperatury cianki zbiornika ponad 1200C, zapewniaj kontrolowany wypyw LPG ze zbiornika zapobiegajc jego zniszczeniu; elektrozawr odcinajcy wypyw gazu ze zbiornika uniemoliwia wypyw gazu ze zbiornika, gdy silnik nie pracuje lub, gdy jest zasilany benzyn; wskanik poziomu LPG, umoliwia okrelenie iloci gazu zmagazynowanego w zbiorniku.

3. Zawr napeniajcy
Po poczeniu z dystrybutorem umoliwia napenienie zbiornika, jest wyposaony w zawr zwrotny uniemoliwiajcy wypyw gazu ze zbiornika po jego zatankowaniu.

4. Przecznik
Przecznik jest zabudowany w miejscu zapewniajcym atwy dostp i jego widoczno dla uytkownika, za jego pomoc moliwy jest wybr rodzaju paliwa zasilajcego silnik, np. Gazu lub Benzyny. Diody wiecce znajdujce si na przeczniku informuj rwnie o orientacyjnej iloci gazu znajdujcego si w zbiorniku.

5. Czujnik cinienia
Czujnik ten mierzy rnic cinie pomidzy cinieniem gazu w listwie wtryskiwaczy, a cinieniem w kolektorze dolotowym (nie stosowany w instalacji tradycyjnej z regulacj przepywu gazu).

6. Listwa wtryskiwaczy
Urzdzenie to jest odpowiedzialne za dostarczenie odpowiedniej dawki paliwa gazowego do kadego cylindra silnika. W instalacji tradycyjnej mieszalnik zapewniajcy wytworzenie mieszanki powietrzno-gazowej.

7. Urzdzenie sterujce Systemem Sekwencyjnego Wtrysku Gazu- ECU Gaz

Urzdzenie to przetwarza sygnay informujce o aktualnym stanie pracy silnika i na ich podstawie steruje prac wtryskiwaczy gazu tak, aby zapewni waciwy skad mieszanki, optymalne zuycie paliwa i zadawalajce osigi pojazdu.

8. Filtr Paliwa gazowego
Filtr ten jest odpowiedzialny za oczyszczenie gazu na jego drodze z regulatora do listwy wtryskiwaczy.

9. Reduktor/Regulator cinienia
Zadaniem regulatora parownika jest odparowanie skroplonego gazu oraz regulacja cinienia, w taki sposb, aby miao ono sta warto niezalenie od obcienia silnika. Regulator jest rwnie wyposaony w elektrozawr odcinajcy dopyw gazu do silnika wtedy, gdy silnik nie pracuje, lub zasilany jest benzyn. W przypadku instalacji tradycyjnej oprcz funkcji odparowania paliwa gazowego regulator ten dostarcza paliwo gazowe do mieszalnika w iloci odpowiadajcej zapotrzebowaniu na paliwo ze strony silnika.

10. Bezpiecznik
Zabezpiecza on instalacj elektryczn, systemu zasilania silnika paliwem gazowym. Osoba przekazujca samochd zasilany paliwem gazowym powinna Pastwu wskaza miejsce umieszczenia bezpiecznika


Skroplona mieszanina propanu-butanu jest magazynowana w zbiorniku cinieniowym (1). Zbiornik ten w ksztacie cylindra, lub toroidy montowany jest w tylnej czci samochodu, najczciej w baganiku. Zbiornik jest wyposaony w osprzt (2), ktry nazywamy wielozaworem. Sprony gaz ziemny, po otwarciu zaworu odcinajcego, przepywa przewodem wysokocinieniowym do zaworu odcinajcego sterowanego elektrycznie. Zawr ten jest zamknity, gdy silnik nie pracuje, lub gdy jest zasilany benzyn. Po jego otwarciu gaz przepywa przewodem wysokocinieniowym do regulatora cinienia (9). W urzdzeniu tym nastpuje odparowanie propanu-butanu i obnienie jego cinienia do wartoci zblionej do cinienia atmosferycznego. Parownik ogrzewany jest pynem doprowadzonym przewodami elastycznymi z ukadu chodzenia silnika. Odparowana mieszanina propanu i butanu jest w przypadku instalacji tradycyjnej zasysana poprzez mieszalnik do ukadu dolotowego silnika, natomiast w systemach zasilania wtryskowego wtryskiwana w pobliu kanaw dolotowych gowicy za pomoc wtryskiwaczy elektromagnetycznych (6).
W samochodach z silnikami ganikowymi wykorzystywany jest rwnie zawr odcinajcy przepyw benzyny sterowany elektrycznie. Umoliwia on odcicie dopywu benzyny podczas zasilania silnika paliwem gazowym.
Przecznik rodzaju zasilania: benzyna-gaz (4), poprzez odpowiednie wczanie obwodw zasilania cewek elektromagnesw zaworw odcinajcych zapewnia zasilanie silnika paliwem wybranym przez kierowc.


rdo: okgaz.pl